RI&E en het Plan van Aanpak

Geplaatst op 13 mei 2019

Slechts 45% van bedrijven heeft een wettelijk verplichte Risico-inventarisatie & -evaluatie en bijbehorend Plan van Aanpak. Door het ontbreken hiervan kunnen forse boetes worden opgelegd. Hoe zit een en ander?

Beroepsziekten en ongevallen zorgen nog altijd voor veel persoonlijk leed. Het kabinet wil daarom dat de Arbowet beter wordt nageleefd. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt de basis voor de waarborgen op gezond en veilig werken. Het ontbreken in veel bedrijven van een RI&E is een aandachtspunt omdat hiermee de basis voor preventiemaatregelen ontbreekt. Het kabinet wil de naleving van deze verplichting uit de Arbowet vergroten. Uit onderzoek blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Het kabinet wil dat werkgevers meer aan preventie gaan doen en dat de naleving verbetert.

 

  • Enerzijds wil het kabinet inzetten op voorlichting en ondersteuning van bedrijven bij het uitvoeren van een RI&E middels het Steunpunt RI&E en branche RI&E instrumenten. Daarbij hoort ook het opstellen van een Plan van Aanpak en de positionering van de preventiemedewerker.
  • Anderzijds worden de boetes voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven verhoogd van € 3.000 naar maximaal € 4.500 (500+ werknemers). In het geval waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E kan direct een boete worden opgelegd (nu waarschuwing).
  • Met betrekking tot het Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, worden de boetes verhoogd van € 750 naar € 3.000. Het Plan van Aanpak vervult namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete.

 

De genoemde bedragen zijn ‘normbedragen’ en gelden voor bedrijven met 500 of meer medewerkers. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete. De op te leggen boete is een percentage van het normbedrag. Dat begint bij 10% voor werkgevers met 1 tot 4 medewerkers en loopt op tot 100% bij 500 of meer medewerkers:

  • minder dan 5 medewerkers – 10%;
  • 5 tot en met 9 medewerkers – 20%;
  • 10 tot en met 39 medewerkers – 30%;
  • 40 tot en met 99 medewerkers – 50%;
  • 100 tot en met 249 medewerkers – 60%;
  • 250 tot en met 499 medewerkers – 80%.

 

Laat u niet verrassen met een boete! Kijk op het Steunpunt RI&E en de branche-RI&E-instrumenten voor ondersteuning bij het uitvoeren.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.