Onbelast € 18.000 aandelenkapitaal terugbetalen?

Geplaatst op 25 oktober 2018

Heeft uw BV een aandelenkapitaal van € 18.000 of meer?

Overleg dan of de mogelijkheid bestaat om dit onbelast uit te keren.

In de meeste gevallen is terugbetaling van het aandelenkapitaal onbelast. Daarover bent u dan geen dividendbelasting en aanmerkelijk belangheffing (box 2) verschuldigd.

In de meeste gevallen is terugbetaling van het aandelenkapitaal onbelast. Daarover bent u dan geen dividendbelasting en aanmerkelijk belangheffing (box 2) verschuldigd. Bent u enig aandeelhouder, dan is het belastingvoordeel € 4.500.

Heeft u een holding en daaronder een werkmaatschappij, dan kan het ook een overweging zijn om het risicodragend kapitaal in de werkmaatschappij te verlagen. Bij een faillissement bent u niet het aandelenkapitaal kwijt.

Een kapitaalvermindering leidt tot een aanpassing in de statuten. Dit kan tevens een geschikt moment zijn om de statuten te moderniseren en flexibeler te maken. Zo geldt bijvoorbeeld de regel dat, indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, ondertekening van de opgemaakte jaarrekening door alle bestuurders tevens vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders is. Deze regel kan als te strak worden ervaren. Bij statuten kan hiervan worden afgeweken, waardoor na het opmaken van de jaarrekening de aandeelhoudersvergadering toch weer 2 maanden de tijd heeft om de jaarrekening goed te keuren. Daardoor hoeft ook pas 2 maanden later gepubliceerd te worden bij de Kamer van Koophandel.

Of uw BV in aanmerking komt voor een onbelaste kapitaalvermindering en of de statuten flexibeler kunnen, zal nader moeten worden onderzocht. Tevens moet worden beoordeeld of het vanuit de onderneming bekeken verantwoord is om kapitaal terug te betalen, maar dit is zeker de moeite van het bespreken waard!

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.