Kom in actie!

Geplaatst op 26 oktober 2016

Pensioen in eigen beheer

Het zal u niet zijn ontgaan, pensioen in eigen beheer zal hoogstwaarschijnlijk per 1 januari aanstaande worden afgeschaft. Bijna vier jaar is er over nagedacht. Tot de zomer dit jaar aan toe. Diverse oplossingsrichtingen zijn de revue gepasseerd, en eindelijk, met Prinsjesdag, zag het wetsvoorstel het licht.

Een voorstel, waarvan we pas op 20 december zeker weten of, en in welke vorm het wet wordt. Over de huidige vorm zijn inmiddels door diverse beroepsorganisaties vele vragen gesteld, omdat het, zo lijkt het, in de haast geschreven wetsvoorstel en de uitleg hierbij, nog vele onduidelijkheden bevat.

En als we zeker weten dat het wet wordt, moet er hals over kop nog wat geregeld worden. Of zijn we dan al niet te laat? Want, hoewel het Ministerie van Financiën ruim de tijd genomen heeft na te denken over de gevolgen, wordt die tijd u helemaal niet geboden. Er zijn op dit punt een aantal zaken waarover u eigenlijk gister al na had moeten denken. Dan is 20 december te laat.

Actie 1
Nu zijn er, na alle wijzigingen die er de laatste jaren op pensioengebied achtereenvolgens zijn geweest, vele pensioenen in eigen beheer premievrij gemaakt. Dat wil zeggen, de pensioenuitkering die u te zijner tijd van de BV zal ontvangen groeit niet verder aan. De hoogte van de uitkering staat vast. Desondanks zijn er ook genoeg pensioentoezeggingen die nog steeds serieus opbouwen. Het pensioen in eigen beheer wordt daadwerkelijk als toekomstig pensioen gezien, en men is zich bewust van de omvang van het vermogen dat te zijner tijd in de BV aanwezig moet zijn.

De regelingen die momenteel in opbouw zijn, moeten vóór 2017 worden stopgezet. Hoewel fiscaal rechtelijk opbouw van het pensioen in de eigen BV niet meer mogelijk is, is pensioen een civielrechtelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Dus tussen u en uw BV. De fiscus kan niet aan deze afspraak komen. Het is dus niet zo dat door afschaffen van het pensioen in eigen beheer uw huidige pensioenregeling automatisch stopt.

Maar wat nu, als u het niet (op tijd) premievrij maakt? Dan wordt u beboet met een strafheffing van 72% over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening in de BV. Stel nu, de fiscale voorziening van het pensioen (het bedrag dat veelal in de jaarrekening maar zeker in de aangifte vennootschapsbelasting staat) bedraagt op 1 januari 2017 € 200.000. Met de lage rentestand van nu zal de commerciële waarde zeker het dubbele hiervan zijn, € 400.000. Heeft u de regeling niet voor 2017 premievrij gemaakt, dan bent u 72% over € 400.000 = € 288.000 aan belasting kwijt. Een compleet ander bedrag dan de circa 34% die u kwijt bent bij afkoop van hetzelfde pensioen maar dan premievrij in 2017.

U heeft straks dan nog 11 dagen de tijd om dit te regelen. Het is krap. Zeker na aftrek van de Kerstdagen en een mogelijke daaropvolgende vakantie, maar het is nog te doen.

Actie 2
Hoewel het Ministerie van Financiën wel de tijd heeft genomen, is deze u zeker niet gegund. U moet nu na denken over uw externe pensioen. Dit kan echt niet wachten. U moet niet alleen anticiperen op mogelijke wetgeving maar ook beslissingen nemen op iets waarvan het nog niet zeker is hoe het er uit komt te zien. Wat is het geval?

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om een externe pensioenverzekering over te halen naar de BV. Voor zover gewenst, kan dit enkel nog dit jaar. Verzekeringsmaatschappijen verwachten op dit punt flinke drukte en het is de vraag of ze alle verzoeken dit jaar nog aankunnen. Haast is geboden.

Een aantal afwegingen spelen een rol.
Van belang is dat de polis niet onder de Pensioenwet valt. Is dat wel het geval, dan is overdracht niet mogelijk. De volgende vraag is of het verstandig is om vermogen voor de oude dag naar de risicosfeer van de onderneming over te halen. Een potje buiten de deur hoeft niet onverstandig te zijn. Verder is van belang om goed te kijken naar het rendement op de polis. Er zijn, veelal wat oudere, polissen die rendementen geven die tegenwoordig bij lange na niet gehaald worden. Ook kan er een garantiekapitaal op einddatum zijn overeengekomen dat enkel uitkeert als de einddatum ook gehaald wordt. Overdracht van de polis lijdt veelal ook tot een vrijval en dus heffing van vennootschapsbelasting. En tot slot, de voorgestelde korting bij afkoop van pensioen in eigen beheer is niet van toepassing op externe verzekeringen. Desondanks kan het aantrekkelijk zijn de polis wel over te halen naar de BV.

Het nieuwe jaar
Als de keuzes op bovenstaande afwegingen zijn gemaakt, kunt u rustig het nieuwe jaar in. Daarna komt de echte afweging wat te doen met uw pensioen (in eigen beheer). De drie opties, afkopen met korting, omzetten in een oudedagsverplichting en als premievrij pensioen laten staan, lijken ogenschijnlijk eenvoudig, maar zijn het zeker niet. Er is geen algemene regel te geven. De afweging moet individueel worden gemaakt met vragen als wat is mijn inkomen na pensionering, heb ik schulden aan de BV die nu moeten worden afgelost, heb ik het geld om de belastingheffing te betalen, waarom stel ik de heffing niet uit tot over x-jaar, waarbij ik ook nog gespreid mag betalen. Daarnaast moet de positie van de partner zeker niet uit het oog worden verloren. Die kan er bekaaid vanaf komen, hetgeen later behoorlijke problemen kan geven. Ook in het nieuwe jaar moet niet te lang worden gewacht met de beslissing. Mocht u besluiten tot afkoop, dan is iedere dag uitstel  een verlaging van het voordeel van afkoop.

Kort samengevat
De gevolgen van het einde van pensioen in eigen beheer zijn niet een twee drie te beantwoorden. Verscheidene aspecten spelen een rol. Hoewel de wet hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2017 in werking treedt, kan actie nu zeker gewenst zijn. Stel dit niet uit en neem contact op met een deskundige.

Namens de Taxman van
Van der Veen & Kromhout

Jules Wilming  

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.