Het UBO-register

Geplaatst op 29 juni 2017

De afkorting UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner'. Dat is de persoon die uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit, zoals een vennootschap, stichting of trust. Het register legt bijvoorbeeld bij een vennootschap de personen vast die uiteindelijk meer dan 25% van de aandelen in bezit hebben.

Welke gegevens komen in het register?

Het register zal de volgende gegevens weergeven:

  • naam, geboortedatum, -plaats, -land
  • adres
  • BSN of een buitenlands fiscaalnummer
  • documenten waaruit de identiteit blijkt
  • documenten waaruit blijkt waarom iemand een UBO is
  • documenten waarmee de aard en de omvang van het economisch belang wordt aangetoond

Doel van het register

Het plan om de registratie bij de Kamer van Koophandel uit te breiden komt voort uit de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn. Het doel van deze richtlijn is om belastingontduiking, het financieren van terrorisme en witwassen tegen te gaan. Het register maakt bekend wie er achter de entiteit zit en dit vergemakkelijkt de opsporing bij misstanden.

Privacy

Het register zal waarschijnlijk openbaar worden met vier privacy waarborgen: elke gebruiker van het register wordt geregistreerd, voor elke inzage wordt een vergoeding gevraagd, algemene gebruikers (andere dan specifiek aangewezen autoriteiten) krijgen slechts inzage in een beperkt aantal gegevens en bij risico’s als kidnapping, chantage, geweld of bijvoorbeeld minderjarigheid wordt nauwkeurig beoordeeld of de informatie zou moeten worden afgeschermd.

Veel verzet

De bekendmaking van de plannen voor het UBO-register stuit op veel verzet uit verschillende hoeken. Het register zou volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geen toegevoegde waarde bieden ten opzichte van de reeds bestaande registratie. Daarbij kunnen voor een klein bedrag persoonsgegevens en de woonstaat van personen in het register worden opgevraagd. Volgens werkgevers- en ondernemersorganisaties zou het inbrekers, ontvoerders en terroristen juist in de hand werken.

Uitstel

Het UBO-register zou 26 juni 2017 in werking treden. Het UBO-register is recent geconsulteerd in de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. Op dit moment worden de reacties verwerkt, daarna legt het ministerie het concept wetsvoorstel voor aan de Raad van State voor advies. Het ministerie verwacht de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen. De invoering van het UBO-register is vóór 2018 waarschijnlijk niet haalbaar. Verwacht wordt dat de reacties uit de consultatiefase tot betere privacybescherming voor UBO’s en meer duidelijkheid voor adviseurs, biedt, die met het register moeten werken.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.