Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

Geplaatst op 24 mei 2016

De fictieve dienstbetrekking van de commissaris zal per 1 januari 2017 worden afgeschaft. Vanaf 1 mei aanstaande hoeft er - indien gewenst - geen loonheffing te worden ingehouden op de commissarisbeloning.

De arbeidsrelatie tussen een commissaris en de organisatie waar hij toezicht houdt op het bestuur, kwalificeert nu nog als een fictieve dienstbetrekking. Dat betekent dat er loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) moet worden ingehouden en dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) is verschuldigd.

Een commissaris is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen!

Per 1 januari 2017 komt de fictieve dienstbetrekking te vervallen. Deze wijziging hangt samen met het vervallen van de VAR per 1 mei jongstleden.
De staatssecretaris acht het nu doelmatig en wenselijk dat de praktijk de voorgenomen wijziging al met ingang van 1 mei 2016 kan toepassen. Deze goedkeuring geldt tot 1 januari 2017. Van belang is dat de goedkeuring optioneel is en alleen mogelijk als het betrokken lichaam en de commissaris dat allebei willen. Anders blijft de inhoudingsplicht ongewijzigd net als de verplichting om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen.
Een indirect gevolg van de afschaffing is dat de bijdrageplicht ingevolge de Zorgverzekeringswet verschuift van het lichaam (dat immers geen inhoudingsplichtige meer is) naar de commissaris.

Na 1 januari 2017 is het voor de commissaris ook mogelijk om van het regime van de fictieve dienstbetrekking gebruik te blijven maken. Dit kan op grond van de zogenoemde opting-inregeling. Indien de commissaris hier gebruik van maakt is hij wel zelf de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd. De goedkeuring van de staatssecretaris en de opting-inregeling bieden een basis om bijvoorbeeld gebruik te blijven maken van de zogenoemde 30%-regeling, uiteraard indien en voor zover ook aan de andere voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling worden voldaan.

De veranderingen in de loonheffing hebben geen gevolgen voor de btw-positie van de commissaris.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.